Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την "Decoplan A.E.", η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό, λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρίας.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας - Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Η "Decoplan A.E." με έδρα τις Αχαρνές και επί της οδού Θρακομακεδόνων 78, Τ.Κ. 136 71, e-mail: info@decoplan.gr, τηλ: +30 210 2406434, web site: https://www.decoplan.gr/, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής "Κανονισμός"), όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) κ. Γιώργο Αποστολίδη, e-mail: gapostolides@decoplan.gr, τηλέφωνο: +30 210 2406434.

Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, είναι τα απολύτως αναγκαία, απαραίτητα και κατάλληλα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών μας. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για την επίτευξη των σκοπών αυτών διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

Α. Προσωπικά δεδομένα, τα οποία μας παρέχετε εσείς, όπως:

 • Δεδομένα ταυτοποίησης και νομιμοποίησης (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, υπογραφή, στοιχεία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ),
 • Δεδομένα επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, fax),
 • Επιπρόσθετα δεδομένα όπως επάγγελμα και θέση.

Σημειώνουμε ότι τα δεδομένα που αφορούν την ταυτοποίηση και τη νομιμοποίησή σας, καθώς επίσης και τα στοιχεία επικοινωνίας είναι απολύτως απαραίτητα για κάθε συναλλακτική ή συμβατική σχέση με την εταιρία, ενώ το είδος και το πλήθος των λοιπών δεδομένων εξαρτάται σε κάθε περίπτωση από τη σύμβαση που είτε θα συναφθεί, είτε υφίσταται με την εταιρία, ή/και το προσφερόμενο προϊόν ή υπηρεσία.

Σας ενημερώνουμε δε ότι είναι υποχρέωσή σας να ενημερώνετε έγκαιρα την εταιρία για κάθε τυχόν μεταβολή των ως άνω στοιχείων σας που έχετε υποβάλει με δική σας πρωτοβουλία καθώς και να ανταποκρίνεστε σε κάθε αίτημά μας για επικαιροποίηση.

Β. Προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγει η εταιρία για εσάς από άλλες πηγές, όπως:

 • Δεδομένα από τη χρήση ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας, π.χ. αναγνωριστικά cookies, διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses) ή άλλα αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους χρήσης των εφαρμογών της εταιρίας,
 • Δεδομένα εταιριών από το ΦΕΚ και το ΓΕΜΗ,
 • Δεδομένα τα οποία σας αφορούν και τα οποία είναι δημοσίως προσβάσιμα είτε ηλεκτρονικά, είτε με άλλο τρόπο.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η εταιρία τηρούνται σε έγγραφη μορφή ή/και με ηλεκτρονικά και μαγνητικά μέσα.

Πώς και γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Χρειαζόμαστε τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε:

 • Για την παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, την εκτέλεση και εν γένει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς εσάς
  Προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε για να σας παρέχουμε τα προϊόντα μας και τις υπηρεσίες μας μετά από σύναψη της σχετικής σύμβασης. Για τον σκοπό της κατάρτισης της μεταξύ σύμβασης και για της εν γένει εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων μας προς εσάς απαιτούνται στοιχεία ταυτοποίησής σας και επικοινωνίας σας.
 • Για την επικοινωνία μας μαζί σας και τη διαχείριση της σχέσης μας με εσάς
  Ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail ή τηλεφώνου για διαχειριστικούς λόγους, όπως για παράδειγμα για τη διαχείριση των παραπόνων σας και γενικότερα για την εξυπηρέτησή σας.
 • Για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας και την προστασία των επιχειρηματικών μας συμφερόντων
  Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας προκειμένου να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε εσάς και να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες σας.
 • Για να σας ενημερώσουμε για τα νέα και τις προσφορές μας
  Εφόσον έχετε συναινέσει σε αυτό (B2C) ή καλύπτεται από το έννομο συμφέρον μας (B2B), θα σας στείλουμε προωθητικά / ενημερωτικά μηνύματα για τα προϊόντα, υπηρεσίες μας και τις προσφορές μας.
 • Για τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις
  Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο της συμμόρφωσή μας με έννομες υποχρεώσεις και ειδικότερα με τις διατάξεις της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, με δικαστικές αποφάσεις, κυβερνητικούς κανονισμούς ή κυβερνητικές αρχές και στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών, πρόληψης και εντοπισμού απάτης, ελέγχου της ορθότητας τιμολόγησης και καταστάσεων που αφορούν πιθανές απειλές στην ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου ή παραβιάσεις των πολιτικών ή των όρων μας.
 • Για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας και την προστασία προσώπων και αγαθών

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να τα κάνουμε.

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι:

 • η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής μας υποχρέωσης ή κατά το προσυμβατικό στάδιο κατ' αίτησή σας για την παροχή σε εσάς των προϊόντων και υπηρεσιών μας,
 • η διαφύλαξη και προστασία των έννομων συμφερόντων μας, τα οποία μπορεί να συνίστανται στην ασφάλεια προσώπων και φυσικών εγκαταστάσεων, στην ασφάλεια δικτύου και λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρίας και προστασία τους από κακόβουλο λογισμικό, στην IT Υποστήριξη, στην υποστήριξη, άσκηση και θεμελίωση νομικών αξιώσεών μας , καθώς και στην εν γένει οργάνωση και ανάπτυξη της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, καθώς και στο marketing που διενεργείται σε επίπεδο b2b,
 • η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση, η οποία μπορεί να συνίσταται ειδικότερα σε υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της εργατικής, φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας,
 • η λήψη συγκατάθεσης υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, όπως για παράδειγμα προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές.

Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Η "Decoplan A.E." κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα ενδεικτικά στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

Συνεργαζόμενες θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου

Η εταιρία ενδέχεται να διαβιβάζει δεδομένα στις εταιρείες του Ομίλου που δραστηριοποιούνται και σε άλλες χώρες πλην της Ελλάδος, για σκοπούς διαχείρισης και εξυπηρέτησης πελατών, προμηθευτών και συνεργατών ή για λόγους συμμόρφωσης με έννομες υποχρεώσεις.

Η εταιρία έχει νομίμως διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό της την επεξεργασία πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων τους.

Υπάλληλοι της εταιρίας

Στους υπαλλήλους της εταιρίας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των αιτημάτων σας, τη διαχείριση και λειτουργία της σύμβασης (-εων) σας με την εταιρία κατά περίπτωση, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή (-ές), καθώς και των σχετικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το νόμο. Τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με την αυστηρότερη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια, καθώς όσοι εκ των υπαλλήλων επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα διαθέτουν επαρκές και σημαντικό επίπεδο γνώσεων για την προστασία αυτών και δεσμεύονται από ρήτρα εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης της ρήτρας εμπιστευτικότητας.

Κρατικές αρχές, φορείς επιβολής του νόμου στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους

Μπορεί να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με σχετικές υπηρεσίες, με όργανα επιβολής του νόμου, και με άλλα τρίτα μέρη, στον βαθμό που μας το επιτρέπει ο νόμος, για την πρόληψη ή τον εντοπισμό εγκληματικών πράξεων, παράνομων δραστηριοτήτων και καταστάσεων που αφορούν πιθανές απειλές στην ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου ή παραβιάσεις των πολιτικών ή των όρων μας.

Κατά την ανάθεση εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες, νομικούς συμβούλους, λογιστές, ελεγκτές, ασφαλιστές κ.α.

Η εταιρία, κατά τη διαχείριση δικαστικών υποθέσεων και για σκοπούς θεμελίωσης, άσκησης και υποστήριξης των νομικών αξιώσεων της εταιρίας κατά τρίτων μερών μπορεί να διαβιβάζει δεδομένα σας σε εξωτερικούς συνεργάτες - δικηγόρους, σε περίπτωση που η συνδρομή τους κριθεί απαραίτητη για την διαχείριση της υπόθεσης και την υποστήριξη των δικαιωμάτων της εταιρίας. Επίσης, η εταιρία μας συνεργάζεται με λογιστές, ελεγκτές, ασφαλιστές και άλλα τρίτα πρόσωπα, στους οποίους αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της.

Στις περιπτώσεις αυτές η εταιρία παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους τρίτους στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο.

Τρίτες συνεργαζόμενες εταιρίες

Περαιτέρω η εταιρία ενδέχεται να διαβιβάζει προσωπικά σας δεδομένα και σε συνεργαζόμενες τρίτες εταιρίες με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και ενημέρωσης για προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές.

Η εταιρία έχει νομίμως διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό της την επεξεργασία πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων τους.

Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτες χώρες

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να διαβιβασθούν και να αποθηκευτούν σε τοποθεσίες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), συμπεριλαμβανομένων χωρών οι οποίες ενδέχεται να μην έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας για προσωπικές πληροφορίες. Λόγοι διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων μπορεί να είναι οι κατά περίπτωση ισχύουσες εγγυήσεις ανά περίπτωση αποδέκτη, όπως αποφάσεις επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκάστοτε ισχύουν. Απουσία αυτών η διαβίβαση ερείδεται σε συγκεκριμένη παρέκκλιση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού, όπως η αναγκαιότητα της διαβίβασης για την εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ της εταιρίας και του υποκειμένου των δεδομένων ή η συγκατάθεση του τελευταίου. Επιπρόσθετα, η διαβίβαση μπορεί κατά περίπτωση να πραγματοποιείται λόγω θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεων ή όταν η διαβίβαση απαιτείται βάσει απόφασης δικαστηρίου, διοικητικής αρχής ή διεθνούς συμφωνίας ή εννόμων συμφερόντων της εταιρίας κατ' εξαίρεση. Διασφαλίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση υφίσταται ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας και ότι η διαβίβαση είναι νόμιμη.

Χρονικό διάστημα αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

 • Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
 • Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.
 • Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την "Decoplan A.E." απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης:
  Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.
 • Δικαίωμα διόρθωσης:
  Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.
 • Δικαίωμα διαγραφής:
  Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:
  Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:
  Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα:
  Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προτού την ανακαλέσετε.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) κ. Γιώργο Αποστολίδη, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Θρακομακεδόνων 78, 136 71 Αχαρνές, Ελλάδα, E-mail: gapostolides@decoplan.gr, Τηλέφωνο: +30 210 2406434.

Στις ως άνω περιπτώσεις θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, οπότε θα σας ενημερώσουμε σχετικά εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, E-mail: contact@dpa.gr.

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Η "Decoplan A.E." εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να συνδέεται με άλλους ιστότοπους που είναι πέρα από τον έλεγχό μας, καθώς και άλλοι διαδικτυακοί τόποι που είναι πέρα από τον έλεγχό μας μπορεί να συνδέονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι ο διαδικτυακός μας τόπος συνδέεται μόνο με διαδικτυακούς τόπους που μοιράζονται τα ίδια κριτήρια για το απόρρητο και την ασφάλεια, η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου ξένου ιστοτόπου.

Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου

Οι πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της εταιρίας μας αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας. Σε περίπτωση αλλαγών στην επεξεργασία δεδομένων, αυτές οι πληροφορίες για την προστασία δεδομένων θα ενημερωθούν αντίστοιχα. Στον ιστότοπό μας θα υπάρχει πάντα η πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των πληροφοριών για την προστασία δεδομένων, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για το εύρος της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας. Σας συνιστούμε να είστε πάντα ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας. Όλες οι μελλούμενες αλλαγές αναφορικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου θα γίνονται γνωστές εγκαίρως πριν αυτές οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ.

Η κατά τα ανωτέρω ενημέρωση σας γίνεται κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υιοθετούνται και εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτού.